KOMUNIKAT ODNOŚNIE REFERENDUM W SPRAWIE WYBORU KANDYDATA
NA PATRONA GIMNAZJUM W PECNEJ

 

Szanowni Państwo!

Informujemy, że w dniu 8 stycznia 2013 roku (wtorek – dzień tzw. wywiadówek) przeprowadzone zostanie w naszej szkole Referendum w sprawie wyboru kandydata na patrona Gimnazjum w Pecnej.

Zgodnie z regulaminem, uprawnionymi do glosowania są wszyscy Uczniowie szkoły, ich Rodzice (jeden przedstawiciel), Pracownicy oraz członkowie Rady Pedagogicznej Gimnazjum w Pecnej.

Uczestnicy Referendum będą mogli wybrać jedną kandydaturę spośród poniższych (wg kolejności zgłaszania):

 1. Władysław Zamoyski

 2. Wisława Szymborska

 3. Powstańcy Wielkopolscy

 4. Mikołaj Kopernik

 5. Kazimierz Górski

 6. Bohaterowie Ziemi Mosińskiej

Szczegółowe procedury głosowania zawarte są w załączonym Regulaminie.

 

REFERENDUM W SPRAWIE WYBORU KANDYDATA NA PATRONA GIMNAZJUM W PECNEJ

KOMISJA WYBORCZA

Przewodniczący Komisji: Michał Smolarczyk

Członkowie Komisji:

 1. Ewa Buksalewicz-Moskal

 2. Radosław Fiweg

 3. Piotr Grabarkiewicz

 4. Weronika Konieczna

 5. Bogusława Masłowska

 6. Magdalena Grosy – koordynator

 

 HARMONOGRAM GŁOSOWANIA

 8 stycznia 2013 r., hol Gimnazjum w Pecnej

 UCZNIOWIE głosują wg następującego porządku:

 

5 lekcja (godz. 11.05 – 11.50)

         godz. 11.05 – 11.20 – klasa 2a

         godz. 11.20 – 11.35 – klasa 2b

         godz. 11.35 – 11.50 – klasa 1a

 

6 lekcja (godz. 11.55 – 12.40)

         godz. 11.55 – 12.10 – klasa 1b

         godz. 12.10 – 12.25 – klasa 3a

         godz. 12.25 – 12.40 – klasa 3b

 Klasy będą proszone o przybycie na głosowanie komunikatem przez radiowęzeł.

 PRACOWNICY SZKOŁY, NAUCZYCIELE, RODZICE

 Mogą głosować także podczas 5 i 6 lekcji oraz w godzinach popołudniowych
(w związku z wywiadówką) w godzinach od 16.30 do 18.30.

 

Regulamin Referendum w sprawie wyboru kandydata na patrona Gimnazjum w Pecnej

 

1.        Sposoby przeprowadzania wyborów

1.1.  Głosowanie odbywa się w budynku szkoły, w dniu wyznaczonym przez Zespół ds. Nadania Imienia i Sztandaru Gimnazjum w Pecnej.

 

1.2.  Do udziału w referendum uprawnieni są uczniowie Gimnazjum w Pecnej; rodzice/opiekunowie ucznia (1 przedstawiciel), nauczyciele i pracownicy szkoły.

 

1.3.  Komisja Wyborcza sporządza listy osób uprawnionych do głosowania.
 Na podstawie tych list wydaje karty do głosowania. Odbiór karty, osoba biorąca udział w wyborach, potwierdza podpisem na liście.

 

1.4.  Karty do głosowania zbierane są do opieczętowanej urny. Wszystkie karty mają jednakową treść jednak różnią się kolorystyką (inny kolor dla uczniów/ rodziców/ nauczycieli i pracowników szkoły), aby dzięki temu można było się dowiedzieć jak proporcjonalnie plasują się poglądy głosujących.

 

1.5.  Wyboru dokonuje się przez postawienie na karcie głosowania, przy nazwisku jednego kandydata na patrona znaczka „X”.

 

1.6.  Głos jest nieważny, jeżeli karta do głosowania jest zniszczona, nieczytelna lub gdy głos jest oddany na więcej niż jednego kandydata.

 

1.7.  Komisja Wyborcza zbiera karty do opieczętowanej urny.

 

2.        Obliczanie głosów, ogłaszanie wyników

1.1. Obliczenia głosów dokonuje komisja wyborcza w dniu referendum bezpośrednio po zakończeniu głosowania.

1.2. Otwarcia urny dokonuje się jeden raz w obecności wszystkich członków Komisji po oddaniu głosów przez uczniów, rodziców/opiekunów uczniów, nauczycieli i pracowników szkoły.

1.3. W pomieszczeniu, w którym Komisja liczy głosy, nie mogą przebywać osoby, które nie są członkami Komisji.

1.4. Po obliczeniu głosów Komisja sporządza protokół, który jest dokumentem stanowiącym dowód przeprowadzenia wyborów i przedstawia go społeczności Gimnazjum w Pecnej (wywieszenie w gmachu szkoły oraz publikacja na stronie internetowej).

1.5. Po zakończeniu obliczania głosów i podpisaniu protokołu wyborów przez wszystkich członków Komisji Wyborczej, karty do głosowania trafiają do koperty, która jest zaklejana, podpisywana przez członków Komisji Wyborczej i przekazywana do dokumentacji Przewodniczącemu Zespołu ds. Nadania Imienia i Sztandaru Gimnazjum w Pecnej.

 

3.        Do obowiązków Komisji Wyborczej należy:

1.1. Przygotowanie wyborów;

1.2. Przeprowadzenie wyborów;

1.3. Sporządzenie protokołu;

1.4. Ogłoszenie wyników wyborów i przekazanie pełnej dokumentacji Przewodniczącemu   Zespołu ds. Nadania Imienia i Sztandaru Gimnazjum w Pecnej, który dalej kieruje pracami zespołu zgodnie z zatwierdzoną procedurą Nadania Szkole Patrona.

 

4.        Skład Komisji Wyborczej

1.1. W skład Komisji Wyborczej wchodzi po dwóch przedstawicieli: Grona Pedagogicznego, Rady Rodziców i Samorządu Uczniowskiego, którzy mogą pełnić dyżury zgodnie z ustalonym wewnętrznie  porządkiem pracy.
1.2. Członkowie Komisji Wyborczej mają prawo wziąć udział w Referendum.

 

5.        Uprawnieni do głosowania mają prawo zgłosić zastrzeżenia ds. przebiegu Referendum  na piśmie w czasie dwóch dni roboczych. Pismo musi skierowane być do Dyrektora Gimnazjum w Pecnej.

 

6.        W przypadkach nieobjętych niniejszym regulaminem decyzje podejmuje Dyrektor Gimnazjum w Pecnej.

 

 

Materiał przygotował: Wojciech Morawski