Uchwałą Rady Miejskiej z dnia 8 marca 1999 roku powołano Gimnazjum w Mosinie. Organizacyjnie na terenie gminy miało funkcjonować jedno gimnazjum z siedzibą w budynku SP nr 2, przy ulicy Sowinieckiej 75 w tymże mieście.

Podporządkowane gimnazjum zostały dwa oddziały zamiejscowe w Daszewicach  oraz Pecnej. Oddziały te liczyły odpowiednio 30 i 61 uczniów, i nie mogły prawnie funkcjonować jako samodzielne placówki. Zarząd miejski w Mosinie decyzją z dnia 8 kwietnia 1999 roku powierzył funkcję dyrektora gimnazjum mgr Jackowi Szeszule, wówczas dyrektorowi SP nr 2. Zobowiązał go jednocześnie 15 kwietnia 1999 do rozpoczęcia prac organizacyjnych związanych z tworzeniem struktur gimnazjum (podstawa prawna: rozporządzenie MEN z 15 lutego1999 r. )

Pewne kłopoty wystąpiły z organizacją oddziału zamiejscowego w Pecnej. Były to: brak kadry do informatyki, języka angielskiego i niemieckiego, historii, brak pracowni komputerowej. Zmusiło to dyrektora gimnazjum do podjęcia decyzji dowozów uczniów na zajęcia z tych przedmiotów do Mosiny, 3 razy w tygodniu, specjalnym autobusem. Tego nie akceptowali rodzice uczniów zajmując nieprzejednane stanowisko. Rozpoczęcie roku szkolnego    1. IX. 1999 to strajk rodziców i młodzieży w Pecnej. Sprawa została nagłośniona w mediach, warto nadmienić, iż podobne sytuacje miały miejsce w innych placówkach na terenie naszego kraju.

Dyrektor Jacek Szeszuła wraz ze swoimi zastępcami i członkiem Zarządu Miejskiego Haliną Labrzycką - Jankiewicz, udali się do Pecnej celem negocjacji. Tematem rozmów było: zapewnienie kadry w oddziale zamiejscowym oraz zaprzestanie dowożenia na zajęcia do pobliskiej Mosiny. Rodzice chcieli również uzyskać zapewnienie o utworzeniu samodzielnego gimnazjum w Pecnej.

Ówczesne przepisy prawa oświatowego określały jakie warunki ku temu musiały być spełnione. W wyniku negocjacji zawarto i podpisano porozumienie satysfakcjonujące obydwie strony. W ciągu cyklu kształcenia tj. 3 lat rodzice domagali się w taki i inny sposób samodzielnej placówki na terenie wsi Pecna.

W tym miejscu należy podkreślić rolę państwa Krystyny i Karola Jujków, którzy byli ogromnie zaangażowani w prace związane z utworzeniem gimnazjum od roku 1999, aż do chwili jego powstania w 2002r.

W roku 2001 zaistniały okoliczności sprzyjające takiej decyzji administracyjnej. Od września tegoż roku do oddziału zamiejscowego w Pecnej doszło ponad 20 dzieci z Iłówca, Grzybna, Tarnowa, co podniosło liczbę uczniów do około 120. Znalazło się również miejsce na budynek wymarzonego gimnazjum, mianowicie (jak to określano) w starej szkole, która jako placówka oświatowa została oddana do użytku w 1903 roku. Budynek ten  wymagał jednak gruntownego remontu. Przez 100 lat jednak był on intensywnie wykorzystywany, na dole mieściły się sale lekcyjne, później  nauczanie początkowe, natomiast górna część była przeznaczona na mieszkania nauczycielskie. Czas jednak dał znać o sobie. Remonty wymagały ogromnych kosztów, a i ludziom którzy tam mieszkali od lat, należało zapewnić jakieś lokum.

W 2002  wiadomo już było, że od tego roku szkolnego rusza nowe gimnazjum w gminie - gimnazjum w Pecnej. Nie było tylko dyrektora. Burmistrz dr Jan Kałuziński ogłosił konkurs na to stanowisko. Kandydat był jeden i nazywał się mgr Lidia Szyrej. Pani ta przedstawiła taką koncepcję kierowania szkołą, która powaliła komisję z nóg i została pierwszym dyrektorem samodzielnego Gimnazjum w Pecnej.

Dotychczas gimnazjum cały czas mieściło się gościnnie w budynku SP przy ulicy Szkolnej - w tym miejscu składamy gorące podziękowania dla dyrektora tej szkoły mgr Małgorzty Sroczyńskiej za życzliwe traktowanie nas przez,  jakby nie było trzy lata!!

W tym czasie powstały bardzo poważne plany przebudowy starej szkoły  i ogłoszono przetargi.  Po ich rozstrzygnięciu do budowy przystąpiła firma "MRÓZ", która po licznych problemach natury budowlanej i nie tylko, oddała gotowy do użytku, piękny budynek gimnazjum. Zobacz zdjęcia z budowy.

Rozpoczęcie roku szkolnego 1. IX. 2003 to data historyczna dla wielu mieszkańców Pecnej, to dzień na który czekali 4 lata.

Jednak mimo własnej, pięknej szkoły, brakowało tak bardzo potrzebnej sali sportowej. Po wielu negocjacjach i symulacjach, stworzono projekt budowy i usytuowania hali sportowej z prawdziwego zdarzenia. Budowa trwała rok, otwarcie nastąpiło we wrześniu 2007 roku. Hala jest używana w celach edukacyjnych oraz komercyjnych, po południu. Zobacz zdjęcia z budowy.

CHARAKTERYSTYKA BUDYNKU

Szkoła mieści siedem izb lekcyjnych, włącznie z pracownią komputerową. Trzy klasy są mansardowe. Mieszczą się na pierwszym piętrze i każda posiada 24 okna dachowe, co daje niepowtarzalny efekt. Szkoła jest nowoczesna, funkcjonalna, mocno naświetlona. Każdy uczeń siedzi sam w pojedynczej, wygodnej ławce. 

Mapa Pecnej i okolic