Nasze akcje.

Przyjdź sie przytul. Plakat.

 

Koordynatorzy SKW

 

Założycielkami i koordynatorkami Szkolnego Zespołu Wolontariusza przy Gimnazjum w Pecnej jest:

Samorząd SKW:

Wolontariusz – osoba pracująca na zasadzie wolontariatu. Wolontariuszem może być każdy, w każdej dziedzinie życia społecznego, wszędzie tam, gdzie taka pomoc jest potrzebna.

 Wolontariat uczniowski – jest inicjatywą młodzieży, skierowaną do ludzi młodych, którzy chcą pomagać najbardziej potrzebującym, reagować czynnie na potrzeby środowiska, inicjować działania w środowisku szkolnym i lokalnym, wspomagać różnego typu inicjatywy charytatywne, kulturalne. Wolontariat uczniowski działa tam, gdzie może służyć ludziom, którzy tego potrzebują.

Cele wolontariatu szkolnego:

 

·    rozwijanie wśród młodzieży postawy zaangażowania na rzecz potrzebujących pomocy, otwartości i wrażliwości na potrzeby innych, życzliwości
i bezinteresowności,

·       aktywne działanie w obszarze pomocy koleżeńskiej,

·       wypracowanie systemu włączania młodzieży do działań o charakterze wolontarystycznym,

·       wykorzystanie ich umiejętności i zapału w pracach na rzecz szkoły i środowiska lokalnego,

·       łączenie na poziomie szkoły i jej otoczenia młodzieży chętnej do niesienia pomocy z osobami i środowiskami pomocy tej oczekującymi,

·       wspieranie ciekawych inicjatyw młodzieży szkolnej,

·       promocja idei wolontariatu w szkole,

·       prowadzenie warsztatów, szkoleń i cyklicznych spotkań

 

Cechy, które powinny charakteryzować wolontariusza:

 

·     dużo optymizmu i chęci do działania,

·     motywacja do niesienia pomocy potrzebującym,

·     umiejętność wygospodarowania wolnej chwili,

·     odwaga i brak barier psychicznych,

·     odpowiedzialność,

·     wrażliwość,

·     systematyczność

 

Wolontariat stwarza szansę:

·    wykorzystania własnych umiejętności i doświadczeń,

·    rozwijania zainteresowań,

·    zdobycia doświadczenia w nowych dziedzinach,

·    zawarcia przyjaźni,

·    wywierania wpływu na zmiany społeczne,

·    zaangażowania się w działania na rzecz społeczności lokalnej.

 

Dokumentacja:

Załącznik nr 1 - Zgoda rodziców.

Załącznik nr 2 - Kwestionariusz.

Regulamin SKW

Ustawa o Wolontariacie